Terms of service

Všeobecné obchodní podmínky

Účinné od: 24.01.2022

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), a aplikují se na všechny vztahy mezi společností Macromo s.r.o., jakožto poskytovatelem, a Zákazníkem. Pokud navštívíte Webové stránky Macromo a/nebo si objednáte Zboží a/nebo Služby Macromo, souhlasíte tím, že budete vázáni těmito VOP.
 2. Objednáním Zboží/Služeb z našich Webových stránek potvrzujete, že jste si tyto VOP přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit.
 3. VOP budou mít přednost před jakýmikoliv protichůdnými nebo neslučitelnými informacemi obsaženými v jiných materiálech (např. propagačních materiálech, mailech, na webové stránce).

2. Definice

 1. Nadpisy. Nadpisy použité v těchto VOP slouží pouze pro účely odkazu a v žádném případě nedefinují, neomezují, nevykládají ani nepopisují rozsah nebo působnost takové části, ani nijak neovlivňují tyto VOP.
 2. Pokud z kontextu nevyplývá jinak, mají slova a výrazy uvedené v tomto článku 2.2 v těchto VOP význam, který je jim zde přisuzován:


“Aplikace”

představuje aplikaci, prostřednictvím které Macromo nabízí a zpřístupňuje své služby, nebo jakoukoliv aplikaci, ke které jsou připojeny tyto VOP a/nebo která stanovuje, že se řídí těmito VOP;

“Macromo”

představuje společnost Macromo s.r.o., Jeseniova 2760/56f, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 14031493, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 359192;

“Osobní údaje”

jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

“Partner”

se rozumí smluvní laboratoř, která provádí rozbor DNA;

“Služby ”

znamená veškeré služby spojené s prodejem, doručením Zboží, dodáním výsledků genetického testování a rozboru genomu a též služby spojené se zobrazením výsledků v Aplikaci;

“Smluvní strany”

jsou Macromo a Zákazník;

“Smlouva”

znamená smlouvu mezi Macromo a Zákazníkem;

“Spotřebitel”

fyzická osoba jednající pro účely, které jsou zcela nebo převážně mimo její živnost, podnikání, řemeslo nebo povolání;

“Unikátní identifikátor odběrové sady“

znamená unikátní řetězec čísel a písmen, který se nachází na odběrové sadě a jedinečně identifikuje odběrovou sadu;

“Uživatelský účet“

účet Zákazníka v Aplikaci;

“VOP”

znamená tyto všeobecné obchodní podmínky;

“Zákazník”

znamená uživatel Webové stránky/Aplikace a/nebo osoba, která si objedná a/nebo užívá Zboží/Služby Macromo;

“Zboží”

znamená zboží dostupné ke koupi na Webové stránce a/nebo v Aplikaci;

“Výrobce”

znamená subdodavatel Macromo pro odběrovou sadu;

“Webová stránka”

znamená webová stránka Macromo dostupná na této adrese: www.macromo.org nebo jiná webová stránka odkazující na tyto VOP.

3. Podmínky používání webové stránky

 1. Přístup. Přístup na Webové stránky Macromo je Zákazníkovi umožněn v souladu s těmito VOP.
 2. Webové stránky lze používat pouze k zákonným účelům a zákonným způsobem. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy a též tyto VOP týkající se Webových stránek a jakýchkoli transakcí prováděných na Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím.
 3. Registrace, poskytování osobních údajů. Registrace na Webové stránce není povinná; pokud se však zaregistrujete, můžete sledovat stav své objednávky a nebudete vyzváni k opětovnému vyplnění Osobních údajů při dalších objednávkách Zboží/Služeb. Registrací/uvedením svých Osobních údajů jako Zákazník prohlašujete, že:
  1. osobní údaje, které poskytnete při registraci jako Zákazník, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné ve všech ohledech;
  2. budete Macromo neprodleně informovat o jakýchkoli změnách Osobních údajů, a to tak, že Osobní údaje změníte přihlášením do svého uživatelského účtu a/nebo zasláním na emailu na info@macromo.org;
  3. se nebudete vydávat za jinou osobu nebo subjekt ani nebudete používat falešné jméno nebo jméno, které nejste oprávněni používat;
 4. Uživatelská jména a hesla. Zákazník je výhradně odpovědný za zachování důvěrnosti všech uživatelských jmen a hesel. Zákazník se zavazuje:
  1. neumožnit třetí straně používat jeho účet, uživatelská jména nebo hesla, s výjimkou případů výslovně povolených těmito VOP;
  2. neprodleně informovat Macromo o jakémkoli skutečném nebo důvodně podezřelém neoprávněném použití jeho účtu, uživatelských jmen nebo hesel nebo o jakémkoli jiném porušení nebo podezření na porušení těchto VOP, o kterém se dozví, a to prostřednictvím emailové správy na adresu info@macromo.org.


4. Cena

 

 1. Platba. Jste povinni bezodkladně zaplatit cenu za Zboží/ Službu, Macromo není povinno odeslat Vám Zboží a poskytnout Službu, pokud Vaše objednávka není uhrazena. Za Zboží/Služby můžete zaplatit následujícími způsoby:
  1. Bankovým převodem: Zákazník obdrží na svoji emailovou adresu údaje k bankovému převodu;
  2. Online platební kartou. Macromo používá služby ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králov, IČ: 27924505, DIČ: CZ27924505 („Comgate“), provozovatele platebních služeb (např. přijímání karet, vypořádání obchodníků a související služby). Když Zákazník používá služby Macromo, Zákazník souhlasí s následujícím: (i) Zákazník souhlasí s tím, že bude vázán smluvními podmínkami společnosti Comgate (dostupné zde: https://www.comgate.sk/obchodne-podmienky) (ii) Zákazník opravňuje Macromo a Comgate, aby si navzájem sdílely jakékoli platební pokyny, které Zákazník poskytne jako další informace související s platbou, potřebné k provedení platební transakce, včetně osobních údajů, a transakčních informací;
  3. Jiným způsobem, který Macromo umožní;
 2. V případě, že Macromo neobdrží peníze do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky ze strany Macromo, závazek Macromo poskytovat Zákazníkovi Služby v souladu s těmito VOP zaniká.
 3. Cena. Ceny za Zboží/Služby jsou uvedeny včetně DPH a všech případných zákonných poplatků.
 4. Ceny a nabídky se mohou lišit a mohou být k dispozici pouze po omezenou dobu. Veškeré ceny a nabídky podléhají dostupnosti a mohou být zrušeny nebo změněny podle uvážení Macromo.


5. Podmínky poskytování zboží a služeb Macromo

 

 1. Popis Služeb. Služby Macromo zahrnují:
  1. prodej a dodání Zboží za účelem použití Zboží Zákazníkem dle přibalených instrukcí;
  2. zabezpečení dovozu Zboží k Zákazníkovi a odvozu Zboží k Partnerovi;
  3. zabezpečení provedení rozboru DNA Partnerem;
  4. zpřístupnění výsledku rozboru DNA Zákazníkovi v Aplikaci po napárovaní odběrové sady s Uživatelským účtem Zákazníka prostřednictvím Unikátního identifikátoru odběrové sady.
 2. Koupí Služeb Macromo Zákazník souhlasí s poskytnutím jeho biologického vzorku Partnerovi pro účely extrakce a rozboru DNA. Macromo nikdy nezpracovává Zákazníkův vzorek DNA bez výslovného souhlasu Zákazníka. Partner Zákazníkův vzorek nenávratně zničí po provedení extrakce a rozboru DNA. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí biologického vzorku Partnerovi pro účely extrakce a rozboru DNA, je nezbytné a podmiňuje s ohledem na podstatu Služeb poskytnutí Služeb Macromo.
 3. Zákazník bere na vědomí, že poskytnutí souhlasu se zpracováním informací o zdravotním stavu, genetických údajů a údajů vypovídajících o rasovém nebo etnickém původu ve smyslu čl. 9 (2) a) GDPR je nezbytné a podmiňuje s ohledem na podstatu Služeb poskytnutí Služeb Macromo. V případe, že Zákazník tento souhlas neudělí nebo ho odvolá, Macromo není schopno tyto Služby poskytnout.
 4. Zákazník vyhlašuje, že rozumí, že po obdržení Zboží je potřebné, aby si Zákazník řádně přečetl a postupoval podle poskytnutých instrukcí. S ohledem na čl. 4.7. níže, Macromo není povinno poskytnout Službu v případě, že Zákazník nepostupoval podle instrukcí, které Macromo poskytlo. Macromo nezodpovídá za vady způsobené nesprávnou interpretací těchto instrukcí Zákazníkem.
 5. Zákazník bere na vědomí, že Partner nemusí být schopen vzorek zpracovat z důvodu, že biologický vzorek nebyl Zákazníkem odevzdán na odvoz k Partnerovi v náležité lhůtě. Zákazník proto bere na vědomí, že po obdržení Zboží je povinen odeslat Zboží Partnerovi co nejrychleji, nejpozději však v lhůtě 2 (dvou) měsíců. V případě, že Zákazník neodešle Zboží zpět Partnerovi v stanovené lhůtě 2 (dvou) měsíců od obdržení Zboží, Zákazník nemá nárok na vrácení peněz a zároveň závazek Macromo poskytovat Zákazníkovi Služby v souladu s těmito VOP zaniká.
 6. Zákazník bere na vědomí, že v případě, že mu bylo Zboží řádně dodáno, avšak následně Zákazník toto Zboží ztratí nebo zničí, Macromo zašle Zákazníkovi zdarma nové Zboží, avšak výlučně jednou. V případě, že je Zboží vadné, může Zákazník postupovat podle článku 8 těchto VOP - Odpovědnost za Vady, Poškozené Zboží a Reklamace a Zboží reklamovat. Zákazník bere na vědomí, že pokud už Macromo zaslalo zdarma nové náhradní Zboží v souladu s čl. 4.7, Zákazník nemá nárok na zaslání náhradního Zboží dle tohoto čl. 4.6. Zákazník bere na vědomí, že v případě, že by Zboží opětovně ztratil, nebo zničil, Zákazník nemá nárok na vrácení peněz a závazek Macromo poskytovat Zákazníkovi Služby v souladu s těmito VOP zaniká. Má-li Zákazník nadále zájem o Služby Macromo, Zákazník si může Zboží opětovně zakoupit, a to za cenu uvedenou v aktuálním ceníku Macromo.
 7. Zákazník bere na vědomí, že Partner nemusí být schopen vzorek zpracovat a laboratorní proces může vést k chybám. Partner nemusí být schopen vzorek zpracovat z důvodu, že biologický vzorek neobsahuje dostatečný objem DNA, Zákazník neposkytne dostatečné množství biologického vzorku nebo nedodrží instrukce k použití Zboží. Pokud se počáteční zpracování z některého z těchto důvodu nezdaří, Zákazník bere na vědomí, že nemá nárok na zaslání náhradního Zboží dle tohoto čl. 4.7, ani na vrácení peněz a zároveň závazek Macromo poskytovat Zákazníkovi Služby v souladu s těmito VOP zaniká. Má-li Zákazník nadále zájem o Služby Macromo, Zákazník si může Zboží opětovně zakoupit, a to za cenu uvedenou v aktuálním ceníku Macromo. Macromo zašle Zákazníkovi zdarma nové náhradní Zboží pouze v případě, že Partner nebyl schopen vzorek zpracovat z důvodů na straně Partnera. V případě, že Zboží je vadné, Zákazník může postupovat podle článku 8 těchto VOP - Odpovědnost za Vady, Poškozené Zboží a Reklamace, a Zboží reklamovat.
 8. Používáním Služeb Zákazník souhlasí s tím, že nebude používat žádné informace poskytnuté Službou Macromo k diagnostickým, preventivním, léčebným, nebo léčebně rehabilitačním, ošetřovatelským, nebo zdravotním rozhodnutím a výkonům dříve, než požádá o odbornou radu lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotnického pracovníka. Služby Macromo nejsou určeny k zdravotní diagnostice, péči a jako podklad pro rozhodnutí ohledně zdravotního stavu. Služby Macromo jsou určeny pouze pro výzkumné a vzdělávací účely a v žádném případě nepředstavují poskytování zdravotních služeb ani lékařských rad. Neměňte své návyky a nepodnikejte kroky jen na základě Služeb poskytnutých Macromo, vždy kontaktujte svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotnického pracovníka. Za účelem vyloučení pochybností Macromo uvádí, že Služby Macromo neslouží pro určování rodičovství.
 9. Zákazník bere na vědomí, že pro poskytnutí Služby, je Zákazník povinen stáhnout si Aplikaci a vytvořit si v Aplikaci Uživatelský účet.
 10. Zákazník je povinen v Aplikaci napárovat, ještě před odesláním odběrové sady Partnerovi, odběrovou sadu s Uživatelským účtem Zákazníka, a to prostřednictvím Unikátního identifikátoru odběrové sady, jelikož napárováním se odběrová sada aktivuje. Bez napárovaní Unikátního identifikátoru odběrové sady s Uživatelským účtem, Macromo není schopna poskytnou Zákazníkovi Služby. Zákazník bere na vědomí, že v případě, že by odběrovou sadu nenapároval, Zákazník nemá nárok na vrácení peněz a závazek Macromo poskytovat Zákazníkovi Služby v souladu s těmito VOP zaniká.
 11. Prodej Zboží a Služby Macromo jsou určeny výlučně pro osoby plnoleté, to znamená osoby starší osmnácti (18) let.
 12. Popis Zboží. Popis hlavních vlastností Zboží naleznete na Webových stránkách a/nebo v Aplikaci. Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby popis a specifikace Zboží byly správné. Přestože je však fotografická reprodukce věrným zobrazením, mohou se vyskytnout drobné odchylky v porovnání se skutečným Zbožím. Neoddělitelnou součásti Zboží jsou i s ním spojené Služby, kterých dodání si Zákazník objednává současně se Zbožím uvedeném a vyobrazeném na Webových stránkách a/nebo v Aplikaci.
 13. Balení. Zboží je zabaleno tak, aby byla zajištěna jeho ochrana a uchování. Macromo neporušuje originální balení Zboží dodaného Výrobcem a není úmyslem Macromo toto Zboží prezentovat jako svůj výrobek, který by Macromo uvádělo na trh pod vlastním jménem.
 14. Kontrola Zboží. Zákazník je povinen prověřit Zboží, jeho vlastnosti a množství co nejdříve po převzetí Zboží. V případě, že Zboží je doručeno Zákazníku poškozené, Zákazník je oprávněn reklamovat poškozené Zboží v souladu s článkem 8 - Odpovědnost za vady, poškozené Zboží a reklamace těchto VOP.
 15. Zobrazení výsledku. Macromo zobrazuje výsledek rozboru DNA pouze skrz Uživatelský účet. Zákazník bere na vědomí, že pro zobrazení výsledku rozboru DNA v Aplikaci je nutno postupovat dle instrukcí, které byly Zákazníkovi poskytnuty Macromo, např. s odběrovou sadou. Především je pro zobrazení výsledku rozboru DNA nevyhnutné napárovat v Aplikaci Unikátní identifikátor odběrové sady s Uživatelským účtem Zákazníka v Aplikaci.


6. Nákup zboží / služeb - objednávkový formulář

 

 1. Objednávka. Realizace objednávky probíhá následovně:
  1. Zákazník je povinen vyplnit objednávkový formulář, který Zákazníkovi Macromo zašle. Objednávkový formulář musí obsahovat: Zákazníkoviosobní údaje fakturační a adresu pro doručení Zboží, email a telefonní číslo a případně jiné údaje vyžadované Macromo.
  2. Před podepsáním objednávkového formuláře si prohlédněte vyplněné údaje a ujistěte se, že množství Zboží/Služeb a veškeré Vaše informace jsou správné a odpovídají Vašim požadavkům.
  3. Podepsáním objednávkového zaručujete, že jste právně způsobilí uzavírat závazné smlouvy a že je vám alespoň osmnáct (18) let.
  4. Už potvrzenou objednávku nelze změnit, můžete ji však zrušit, avšak to výlučně v případě, že v době, kdy Váš email zaznamenáme, nebylo Zboží ještě zabaleno a odesláno a nejpozději v zákonné lhůtě 14 dnů.
 2. Zpracování objednávky. Všechny objednávky podléhají přijetí ze strany Macromo, která Zákazníkovi toto přijetí potvrdí uzavřením objednávkového formuláře. Smlouva vznikne až v okamžiku, kdy Zákazník i Macromo podepíšou objednávkový formulář. Smlouva se vztahuje pouze na Zboží a Služby uvedené v Objednávkovém formuláři. Macromo není povinno dodat žádné další zboží a/nebo služby, které nebyli uvedeny v Objednávkovém formuláři.
 3. Archiv objednávek. Smlouvy uzavřené mezi Macromo a jeho Zákazníky jsou uloženy v elektronickém archivu. Smlouva je archivována po dobu pět (5) let ode dne jejího uzavření v souladu s příslušnými právními předpisy.
 4. Macromo dodává Zboží a poskytuje Služby pouze Zákazníkům v České republice.


7. Nákup zboží / služeb - prostřednictvím aplikace

 

 1. Jazyk. Smlouva mezi Zákazníkem a Macromo se uzavírá v českém jazyce.
 2. Objednávka. Realizace objednávky probíhá následovně:
  1. Na Webových stránkách vyberte požadované Zboží/Služby a klikněte na tlačítko "Koupit"
  2. Musíte zadat: (i) své Osobní údaje, doručovací adresu, fakturační adresu (která musí odpovídat adrese vaší platební karty), email a telefonní číslo a případné jiné potřebné údaje.
  3. Po vyplnění všech Osobních údajů, fakturační, doručovací adresy, emailové adresy a telefonního čísla vyberte způsob platby.
  4. Před potvrzením objednávky si prohlédněte rekapitulaci objednávky a ujistěte se, že množství Zboží/Služeb a veškeré Vaše informace jsou správné a odpovídají Vašim požadavkům. Objednávku potvrdíte příslušným tlačítkem. Pokud jste zvolili platbu online platební kartou nebo podobný způsob platby, budete přesměrováni na zabezpečenou platební stránku.
  5. Zadáním objednávky prostřednictvím e-shopu zaručujete, že jste právně způsobilí uzavírat závazné smlouvy a že je vám alespoň osmnáct (18) let.
  6. Už potvrzenou objednávku nelze změnit, můžete ji však zrušit, avšak to výlučně v případě, že v době, kdy Váš email zaznamenáme, nebylo Zboží ještě zabaleno a odesláno, nejpozději v zákonné lhůtě 14 dnů.
 3. Zpracování objednávky. Všechny objednávky podléhají přijetí ze strany Macromo, které Zákazníkovi toto přijetí potvrdí zasláním e-mailu s potvrzením Zákazníkovi objednávky („Přijetí objednávky“) nebo uzavřením objednávkového formuláře. Smlouva vznikne až v okamžiku, kdy Zákazníkovi bude zasláno Přijetí objednávky. Smlouva se vztahuje pouze na Zboží a Služby uvedené v Přijetí objednávky. Macromo není povinno dodat žádné další zboží a/nebo služby, které mohlo být součástí objednávky Zákazníka, dokud Zákazníkovinebude zasláno Přijetí objednávky tohoto zboží/služby. O nepřijetí objednávky bude Zákazník rovněž informován. Nepřijetí Zákazníkovi objednávky může být důsledkem jednoho z následujících důvodů:
  1. Zboží, které si Zákazník objednal, není dostupné na skladě.
  2. Služba, kterou si Zákazník objednal není aktuálně dostupná z důvodů na straně Partnera, který je subdodavatelem Macromo a/nebo dostupné není zboží, které je nevyhnutelné pro poskytnutí Služby.
  3. Objednané Zboží nebylo dodáno subdodavatelem Macromo nebo bylo dodané Zboží poškozeno.
  4. Macromo neobdrželo od Zákazníka platbu za Zboží/Služby.
  5. Zjištění chyby v ceně nebo v popisu Zboží/Služby.
 4. Archiv objednávek. Smlouvy uzavřené mezi Macromo a jejími Zákazníky jsou uloženy v elektronickém archivu. Smlouva je archivována po dobu pět (5) let ode dne jejího uzavření v souladu s příslušnými právními předpisy.
 5. Macromo dodává Zboží a poskytuje Služby pouze Zákazníkům v České republice.


8. Odstoupení od smlouv

 

 1. Jako Spotřebitel má Zákazník právo odstoupit od Smlouvy o koupi Zboží/poskytnutí Služby, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dní ode dne následujícího po dni obdržení Zboží (plynutí lhůty platí všeobecně pro odstoupení od Smlouvy o koupi Zboží a Služby, jelikož v případě, že je dodávána též Služba je tato Služba dodávána výlučně společně s koupí Zboží a jedná se o neoddělitelná plnění).
 2. Vzhledem ke skutečnosti, že Zboží, které Macromo prodává, je dodáváno v uzavřeném obalu z důvodu ochrany zdraví a hygieny, není možné odstoupit od Smlouvy v souladu s bodem 8.1. těchto VOP, pokud Zákazník Zboží vyňal z obalu a/nebo obal jiným způsobem narušil.
 3. Pokud se objednávka skládá z více položek nebo částí, které jsou dodány v různých dnech, pak lhůta pro odstoupení od Smlouvy (ve vztahu k objednávce jako celku) končí čtrnáct (14) dní po dni, kdy je dodána poslední z položek nebo částí.
 4. Od Smlouvy může Zákazník odstoupit zasláním odstoupení od smlouvy na emailovou adresu info@macromo.org. Vzorový Formulář pro odstoupení od smlouvy je přístupný na webové stránce Macromo https://macromo.org/formular-odstoupeni-od-smlouvy .
 5. Odstoupení od Smlouvy musí obsahovat jasné prohlášení, že Zákazník chce od Smlouvy odstoupit, které bude obsahovat Zákazníkovo jméno, adresu, podrobnosti o objednávce a kontaktní údaje, jako je telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
 6. Vrácené Zboží musí být nepoškozené, čisté, v původním obalu, s původními štítky a ve stavu a hodnotě, v jakém Zákazník Zboží obdržel. Zboží musí být vráceno kompletní, tj. spolu s dodaným příslušenstvím, kompletní dokumentací a případnými dárky.
 7. Zákazník je povinen zboží vrátit Macromo nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bylo Macromo informováno o odstoupení od Smlouvy, a to nanásledující zpáteční adresu: Macromo s.r.o., Jeseniova 2760/56f, Žižkov, 130 00 Praha 3.
 8. Jakékoli vrácení Zboží je na vlastní riziko Zákazníka. Z tohoto důvodu doporučujeme zaslat Zboží doporučeně. Veškeré náklady na zpětné doručení hradí Zákazník, s výjimkou případů, kdy vám Macromo zboží zaslalo omylem.
 9. Macromo Zákazníkovi vrátí plnou částku za Zboží, které Zákazník vrátil podle tohoto článku 8. Macromo může od vrácené částky odečíst částku rovnající se snížení hodnoty Zboží v důsledku toho, že Zákazník s ním manipulovali nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Zboží. V případě, že Zákazník Zboží vrátí v narušeném obalu, není možné uplatnit si právo na odstoupení od Smlouvy v souladu s bodem 8.2. a tedy Zákazníkovi nebude vrácena cena Zboží/Služby, a to ani částečně.
 10. Pokud Zákazník odstoupí od Smlouvy, bude Zákazníkovi vrácena cena za Zboží/Službu a náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání Zboží nabízenému Macromo.
 11. Po vrácení Zboží Zákazník obdrží potvrzující e-mail s podrobnými informacemi o částce, která byla vrácena, a o Zboží, které Macromo obdrželo zpět. Macromo vrátí peníze stejnou platební metodou, kterou Zákazník původně použil k provedení platby. Macromo vrátí peníze do třiceti (30) dnů ode dne přijetí oznámení o odstoupení od Smlouvy, nejdříve však poté, co Macromo obdrží vrácené Zboží.


9. Odpovědnost za vady, poškozené zboží a reklamace

 

 1. V nepravděpodobném případě, že Zákazník obdrží vadné Zboží, má Zákazník nárok na jeden z prostředků nápravy popsaných v tomto oddíle. Právo vyplývající z vadného Zboží však nevznikne, pokud Zákazník před převzetím Zboží věděl, že Zboží je vadné, nebo pokud vadu způsobili sám.
 2. Práva a povinnosti Smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění se spravují příslušnými všeobecně závaznými předpisy, zejména ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit u Macromo prostřednictvím zaslání emailu na adresu info@macromo.org. Zákazník je povinen ve svém oznámení uvést:
  1. podrobný popis reklamované vady;
  2. číslo objednávky (nebo jinou identifikaci objednávky);
  3. své kontaktní údaje;
  4. přiložit důkazy prokazující poškození Zboží (např. fotografie).
 4. Macromo vrácené Zboží přezkoumá a ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne obdržení reklamace Zákazníka e-mailem vyrozumí o výsledku, případně o vrácení peněz, či výměně.
 5. Macromo vyřídí vrácení peněz, které Zázakníkovi náleží, co nejdříve a v každém případě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byl zaslán Zákazníkovi e-mail s informací, že má nárok na vrácení peněz za vadné Zboží. Vrácení peněz bude provedeno na stejný způsob platby, který Zákazník původně použil k provedení platby (pokud se Smluvní strany výslovně nedohodli jinak).
 6. Macromo uhradí přiměřené poštovné spojené s vrácením Zboží až do výše standardního poštovného a nebude vracet žádnou prémiovou složku doručení.
 7. Ustanovení tohoto článku 9 se přiměřeně vztahují též na Služby.


10. Bezpečnost a podmínky ochrany osobních údajů


Na ochranu a zpracování osobních údajů Zákazníka Macromo se vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webové stránce Macromo.


11. Záruka

 

 1. Záruka. Macromo je odpovědné Zákazníkovi za to, že Zboží/Služby:
  1. mají vlastnosti, na kterých se Smluvní strany dohodly, nebo (pokud k dohodě nedošlo) vlastnosti popsané Macromo na Webových stránkách a/nebo v Aplikaci nebo Výrobcem Zboží,
  2. lze použít k účelům uvedeným Macromo,
  3. splňuje požadavky uvedené zákonem,
  4. Zboží je doručené v dohodnutém množství a kvalitě,
  5. Služba je poskytnuta v dohodnuté kvalitě a dohodnutým způsobem.
 2. Záruky Smluvních stran. Každá strana prohlašuje a zaručuje druhé straně, že má potřebnou právní subjektivitu a oprávnění uzavírat, doručovat a plnit své závazky podle VOP.
 3. Záruka Zákazníka. Zákazník prohlašuje a zaručuje Macromo, že DNA ve vztahu, ke kterému Službu objednává je: (i) jeho vlastním vzorkem; nebo (ii) vzorkem osoby které je Zákazník zákonným zástupcem/opatrovníkem; nebo (iii) vzorkem osoby, které je Zákazník v obdobné pozici která jej opravňuje konat v rozsahu, ve jménu a na účet této osoby,. Zákazník zároveň vyhlašuje, že nijakým způsobem nezasahuje do práv a neporušuje práva třetích osob.


12. Zodpovědnost Macromo za škodu

 

 1. Macromo neodpovídá:
  1. za nedodržení instrukcí přiložených ke Zboží ze strany Zákazníka;
  2. za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků, způsobu, jimž Zboží/Služby Macromo využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka,
  3. za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Zboží/Služeb Macromo nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením;
  4. za služby poskytované subjekty odlišnými od Macromo, a to zejména provozovatelů platebních služeb a Partnerů Macromo, ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.


13. Ochrana spotřebitele

 

 1. V souladu s článkem 14 nařízení EU č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, kterým se mění nařízení ES č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES, má Zákazník právo uplatnit svá práva a nároky vyplývající ze Smlouvy s Macromo prostřednictvím alternativního online řešení sporů („ODR“). ODR je poskytováno prostřednictvím platformy provozované Evropskou komisí. Zákazník, který je Spotřebitelem, je oprávněn využívat platformu ODR pro řešení sporů, a to v jazyce, který si zvolí. Platforma ODR je přístupná online na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangu
 2. Zákazník může řešit své spory v souladu se směrnicí EU 2013/11/EU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES („ADR“). Orgán pro řešení sporů ve vaší zemi naleznete zde: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2&lng=EN
 3. Zákazník má právo obrátit se na Macromo se žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, jakým Macromo vyřídila jeho stížnost, nebo pokud se domnívá, že Macromo porušila jeho práva, a to zasláním e-mailu na adresu info@macromo.org.
 4. Zákazník má taktéž právo podat stížnost u České obchodní inspekce.


14. Práva duševního vlastnictví

 

 1. Není-li uvedeno jinak, Webové stránky a jejich jednotlivé části, uživatelské rozhraní, vzhled ikon, grafika, fotografie, videa, texty jsou ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon autorskými díly. Majetková práva k Webové stránce a veškerému jejímu obsahu podle Autorského zákona patří a vykonává Macromo.
 2. Zákazník není oprávněn rozmnožovat, upravovat, dekompilovat, překládat, zpracovat, spojovat s jiným dílem, zařadit do databáze, veřejně rozšiřovat, uvádět na veřejnosti nebo jakkoli jinak nakládat s duševním vlastnictvím podle předchozího bodu 13.1.
 3. Na základě těchto VOP Macromo neuděluje souhlas k použití
  1. obchodních jmen a jiných názvů právnických osob;
  2. ochranných známek nebo;
  3. jiných označení využívaných Macromo
  4. s výjimkou, vyžaduje-li to jejich přiměřené a obvyklé použití při označení původce Zboží/Služby.
 4. Macromo nesleduje, jaké informace na Webové stránky nahrávají ostatní Zákazníci a naši Partneři. V případě, že se Zákazník domnívá, že jakýkoli obsah nalezený na Webových stránkách porušuje jeho práva duševního vlastnictví, oznámí to Macromo na e-mailovou adresu info@macromo.org spolu s informacemi prokazujícími jeho tvrzení, a to:
  1. identifikační a kontaktní údaje Zákazníka;
  2. popis díla, práva duševního vlastnictví, o nichž Zákazník tvrdí, že je porušil;
  3. popis místa, kde se na Webové stránce nachází obsah porušující práva duševního vlastnictví, a;
  4. identifikaci osoby, která porušuje práva duševního vlastnictví (v rozsahu, který je Zákazníkovi znám).
 5. V případě, že Macromo zjistí, že dochází k porušování práv duševního vlastnictví, odstraní Macromo obsah porušující práva z webových stránek nebo k němu podle svého uvážení zamezí přístup.


15. Závěrečná ustanovení

 

 1. Rozhodné právo. Tato Smlouva a veškeré spory nebo nároky z ní vyplývající nebo v souvislosti s ní nebo jejím předmětem či vznikem (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí právem České republiky.
 2. Veškeré spory vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporu o existenci, platnost nebo ukončení Smlouvy nebo důsledky její neplatnosti, budou rozhodovány výhradně příslušnými soudy v České republice.
 3. Ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná, a pokud je kterákoli jejich část zjištěna jako neplatná, nezákonná nebo nevymahatelná, nebude tím dotčena platnost nebo vymahatelnost zbývajících částí.
 4. Vyšší moc. Žádná ze Smluvních stran neporuší Smlouvu ani neodpovídá za škodu, pokud nesplnění závazku je způsobeno událostí nebo okolnostmi (nebo kombinací událostí nebo okolností), které tato strana nemohla rozumně předvídat a které jsou mimo její přiměřenou kontrolu, mimo jiné včetně výpadku elektrické sítě, výpadku internetu, přírodní katastrofu, povětrnostní událost, válku, nepokoje, povstání, epidemie, stávky, záplavy, teroristické činy, porušení předpisů třetí stranou, selhání, výpadky nebo zpoždění ze strany poskytovatele internetových služeb nebo poskytovatele hostingu, útoku na odepření služby nebo jiných událostí, které tato strana nemůže přiměřeně ovlivnit („událost vyšší moci“); Následující události se vždy považují za události vyšší moci ve vztahu k Macromo: (i) výpadek elektrické energie; (ii) přírodní katastrofa; (iii) selhání nebo zpoždění telekomunikačních sítí, internetu, hostingu, hardwaru, softwaru; (iv) poškození systému a infrastruktury Macromo, včetně virů, kybernetických útoků.
 5. Změna VOP. Macromo má právo tyto VOP čas od času revidovat a měnit. Aktuální verze je vždy k dispozici na webové stránce Macromo. Zákazník se bude řídit VOP platnými v době, kdy si u Macromo objedná Zboží/Služby, ledaže by změnu těchto VOP vyžadoval zákon nebo státní orgán (v takovém případě se bude vztahovat na Zákazníkovi dříve učiněné objednávky) nebo pokud Zákazník o změně těchto zásad nebo podmínek Macromo informuje předtím, než Zákazníkovi zašle potvrzení o přijetí objednávky (v takovém případě má Macromo právo předpokládat, že Zákazník změnu podmínek přijal, pokud Macromo do sedmi pracovních dnů od převzetí Zboží Zákazník neoznámí opak). Pokud s takovou změnou VOP Zákazník nesouhlasí, musí přestat Webové stránky používat a ustoupit od využívaní Služeb. Pokud bude Zákazník Webové stránky a Služby nadále používat, bude se mít za to, že změněné VOP Zákazník přijal.
 6. Kontaktní údaje. Macromo můžete v případě jakýchkoliv dotazu kontaktovat na mailové adrese info@macromo.org, nebo na adrese jejího sídla Jeseniova 2760/56f, Žižkov, 130 00 Praha 3.